Objednávka zájazdu

Letecká doprava

Večný Rím a najmenší štát sveta Vatikán LETECKY | POSLEDNÉ 2 MIESTA

579,00 € / os.
Počet osôb:
Možnosti ubytovania:
Meno a priezvisko objednávateľa
Ulica
Mesto
PSČ
Telefón
E-mail
Štátna príslušnosť
Objednať na firmu
Názov spoločnosti
IČO
DIČ
IČ DPH
Poznámka k objednávke

Objednávateľ berie na vedomie informáciu obstarávateľa, že poskytnutie požadovaných osobných údajov ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa objednávateľa, telefónne číslo objednávateľa, číslo cestovného pasu resp. občianskeho preukazu cestujúcich ) všetkých osôb uvedených v tejto zmluve je povinné a nevyhnutné na uzavretie zmluvy o zájazde. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo túto zmluvu uzavrieť. Osobné údaje všetkých osôb uvedených v zmluve, budú poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov, tak ako sú uvedené na internetovej stránke www.primatravel.sk a zaväzuje sa oboznámiť s nimi všetky osoby uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ akceptovaním zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy bol oboznámený s predzmluvnými informáciami, všeobecnými informáciami k zájazdu a zmluvnými podmienky účasti na zájazdoch CK PRIMA TRAVEL, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma, a to aj v mene všetkých cestujúcich. Cestovná kancelária je poistená pre prípad proti úpadku v poisťovni UNION a.s. – garančný list.
Opíšte overovací kód

Prebieha spracovanie udajov