SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - NEWSLETTER

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov Bc. Jana Bapcsányová, PRIMA TRAVEL cestovná kancelária, Štefániková 64, 94901 Nitra, IČO 45567611 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:       meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo

pre účel:          podpora predaja: marketingové ponuky,  newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách

po dobu:         [5 rokov]

Zároveň vyhlasujem, že prípadnú komunikáciu s Prevádzkovateľom uskutočním z e-mailovej adresy uvedenej vyššie.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak  tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Odvolanie súhlasu je možné realizovať odhlásením sa z newslettra na linku na konci newslettra alebo aj priamo na našej web stránke, kde ste nám súhlas udelili alebo zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

_______________________________

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, a to poskytovateľovi webhostingu, spoločnosti SYPHON, s.r.o. a spoločnosti Webkomplet Slovakia, s.r.o., prostredníctvom ktorej Vám zasielame naše marketingové správy.  

Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.