Všeobecné zmluvné podmienky na účasti na zájazdoch CK PRIMA TRAVEL

I. Základné ustanovenia

Obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriu CK PRIMA TRAVEL ( ďalej len "Obchodné podmienky" ) platia pre všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriu PRIMA TRAVEL ( ďalej len "CK" ) a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa.

II.  Spôsob objednávania

Objednávky sa vykonávajú priamo na stránke www.primatravel.sk  objednaním vybraného zájazdu a následným vyplnením objednávky a uvedením všetkých potrebných údajov, ktoré formulár obsahuje, pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, objednávku je možné zaslať ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu info@primatravel.sk, kde je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a telefónne číslo objednávateľa
- meno a priezvisko spolucestujúcich osôb, telefonický kontakt spolucestujúcich osôb
- názov zájazdu a termín zájazdu
- číslo a kód zľavového kupónu

Po potvrdení CK sa stáva rezervácia záväzná, pokiaľ je zájazd uhradený zo strany objednávateľa v hotovosti v CK alebo na účet cestovnej kancelárie. V prípade, keď je zájazd zakúpený cez zľavový portál, rezervácia a potvrdenie rezervácie je záväzné v prípade, že cestovná kancelária obdržala platbu od zľavového portálu za každý jeden predaný a využitý kupón vo výške dohodnutej so zľavových portálom. V prípade, že cestovná kancelária platby neobdržala, stáva sa rezervácia a potvrdenie rezervácie neplatná a cestovnej kancelárii nevznikajú žiadne povinnosti a záväzky voči klientovi. Objednávku je možné vykonať aj osobne v cestovnej kancelárii. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári ( respektíve zmluvy o obstaraní zájazdu) .

Objednávka je zároveň návrhom zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky  predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným objednaním zájazdu. Objednaním zájazdu objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami CK. Obchodné podmienky sú zároveň zmluvnými podmienkami. Po zaslaní objednávky Vám CK obratom zašle potvrdenie o prijatí objednávky.

III. Zmluvný vzťah

1.Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Obstarávateľ – cestovná kancelária

b) Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mldší ako 15 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde .

1. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká

a) samotným objednaním zájazdu ( osobne, e-mailom alebo vyplnením objednávkového formulára na stránke www.primatravel.sk), čiže zmluva tak vzniká samotným objednaním zájazd,

b) na základe písomnej zmluvy o obstaraní zájazdu , ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše

c) zaplatením zájazdu 

IV. Zrušenie ( zmena ) objednávky

Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť a to písomne doporučeným listom. V prípade, že objednávateľ zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom  vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.

Výška stornopoplatkov:

- 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb alebo skutočne vzniknuté náklady. Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 50 % zo zvyšnej sumy za zájazd.
- 44 a 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb. Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 70 % zo zvyšnej sumy za zájazd.
- 33 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80% z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb, Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku ( prípadne sa postupuje sa podľa stornopodmienok leteckej spoločnosti) + 80 % zo zvyšnej sumy za zájazd.
- 23 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 90 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,  Pri leteckých zájazdoch celá výška sumy za letenku + 90 % zo zvyšnej sumy za zájazd.
- 14 a menej dní kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných sužieb 

Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia o zmluvy, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.

V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

Objednávateľ môže písomne oznámiť, že sa zájazdu zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom . Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ  spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK PRIMA TRAVEL  v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
Objednávateľ požadované zmeny oznámi CK PRIMA TRAVEL pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15 EUR za každú zmenu za každú osobu pri viacdňových autobusových zájazdoch a pri jednodňových autobusových zájazdoch bude účtovaný poplatok vo výške 10 EUR za každú zmenu na každú osobu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CK PRIMA TRAVEL.Uvedené platí len na autobusové zájazdy a zájazdy s vlastnou dopravou, pri leteckých zájazdoch je letenka kupovaná na meno a preto zmeny osoby niesú prípustné.

V  prípade, že objednávateľ zájazd záväzne objedná a požiada o vystavenie faktúry cestovnú  kanceláriu, ktorá mu faktúru zašle a objednávateľ ju neuhradí, cestovná kancelária si má právo vymáhať penále za nedodržanie splatnosti na faktúre, poprípade pokutu 15 EUR za nezaplatenie faktúry, ktorá činí administratívny poplatok.

V prípade, že nie je zájazd uhradený zo strany objednávateľa v termíne úhrady, cestovná kancelária môže od zmluvy odstúpiť.

Pred začiatkom čerpania služieb, zo strany CK

V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy je CK povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

Ak vzniknú na strane CK objektívne dôvody na zmenu podstatnej náležitosti zmluvy, navrhne CK objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena má za následok aj zmenu ceny zájazdu, musí v návrhu uviesť aj novú cenu zájazdu. Ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou, môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Túto skutočnosť musí písomne oznámiť v lehote určenej CK. CK môže od zmluvy odstúpiť, ak sa nedosiahne minimálny počet účastníkov zájazdu.

CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z nepredvídateľných objektívnych dôvodov, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať , nie je možné pôvodný program zájazd a služby zabezpečiť. V takomto prípade je CK povinná zabezpečiť náhradný program a služby zodpovedajúce čo najviac obsahu a kvalite pôvodných služieb, ktoré má klient zaplatené, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené. 

CK PRIMA TRAVEL si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK PRIMA TRAVEL nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu. 

CK si vyhdradzuje právo na zmenu termínu leteckého zájazdu ( +/- 1 alebo 2 dni)  a časy odletov, nakoľko sa letecké zájazdy podmieňujú leteckému poriadku a rozhodnutiam leteckej spoločnoti.

CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami,počasím,dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK.

Objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve o zájazde, ak sa nedostaví v určení deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.

CK neručí za nepriaznivé následky neodvrátiteľných politických, civilných, prírodných, dopravných a ďalších udalostí a stavov, ktoré nemôže CK ovplyvniť. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú zákazníkom z týchto príčin CK nehradí.

Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou, ktorých je ubytovanie, je prvý a posledných deň určený predovšetkým na prepravu a transfér, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

Objednávateľ má právo písomne oznámiť CK PRIMA TRAVEL pred začiatkom zájazdu,  že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ upatniť iba v lehotedo 45 dní pred začiatkom ájazu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obshovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznáeia a v ňom uveená osoba táva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ  nový objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávteľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zpaltenie ceny zájazdu a úhrdu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. 

V.  Práva a povinnosti objednávateľa

Práva objednávateľa:

a) Klient má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb,  pokiaľ bez zavinenia organizátora klient dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

b) Právo na riadne poskytnutie informáciií, týkajúcich sa zájazdu a objednávaných služieb, ktorú sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami ,  o ktorých sa CK neskôr dozvedela,

c) v prípade ak objednávateľ zájazdu požiadal o ubytovanie v trojlôžkovej izbe a hotel takúto izbu nevie zabezpečiť, objednávateľ zájazdu sa zaväzuje uhradiť doplatok za ubytovanie v jednolôžkovej izbe a súhlasí so zmenou štruktúry ubytovania  na cestovnej zmluve z trojlôžkovej izby na dvojlôžkovú a jednolôžkovú.

d) Právo odstúpiť od zmluvy o zájazdu kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa týchto obchodných podmienok

e) Právo na reklamáciu nedostatkov

f) Právo na ochranu údajov, ktoré objednávateľ uvádza v objednávke, zmluve a v ostatných dokladoch pred nepovolanými osobami

g) Právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote 14 dní pre nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom , ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb , ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa

h) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti CK pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

Povinnosti objednávateľa:

• poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK.

• zaplatiť celú cenu zájazdu a všetky objednané služby k zájazdu. V prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ odošle do CK, v opačnom prípade môže CK odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkom právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností objednávateľom CK vznikla.

• v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí,

• prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených

• pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb ( pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod...),

• riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu

• zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu

• niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení,  alebo inej osobe spôsobí. Účastník zájazdu nesie zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí poškodením audio guide systému . Za spôsobenie škody má právo CK fakturovať poplatok vo výške škody, ktorá bola účastníkom zájazdu spôsobená. 

• zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje

• uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodí cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb  a CK

• dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi. Ak počas trvania zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu ( nekultúrnym, hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.) , porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu, či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za porušenie podstatnej náležitosti zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta z programu v dôsledku jednostranného nedodržania podmienok uvedených v pokynoch alebo v zmluvných dojednaniach klientom , je CK oprávnená jednostranne zrušiť zmluvu bez náhrady, či akéhokoľvek nároku za odškodnenie za nevyužité služby. Na uvedené jednostranné zrušenie zmluvy je postačujúca ústna forma realizovaná voči klientovi oficiálnym zástupcom CK. V prípade ak účastník zájazdu záväzne poruší právne predpisy SR alebo navštíveného štátu, CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu. Účastník zájazdu je v tomto prípade povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazdu

VI. Práva a povinnosti CK

a) mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK pre prípad jej úpadku,

b) je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

c) má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb,

d) najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa zmluva o zájazde uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady objednávateľovi pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v objednávke, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov. CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb. CK je povinná odovzdať objednávateľovi doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK aj komplexného poistenia objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK),

e) CK má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu (v prípade vopred známych ďalších termínov toho istého zájazdu). V prípade, že zájazd má iný termín, ktorý bude realizovateľný, klienti sa automaticky presúvajú na ďalší možný termín zájazdu, poprípade majú možnosť výberu iného zájazdu v tej istej, poprípade podobnej cenovej relácii.

CK preplatky za zájazdy do 3 EUR nevracia z dôvodu účtovných a bankových poplatkov. Preplatky za zájazdy nevraciame v hotovosti, iba na účet klienta v prípade,že sú vyššie ako 3 EUR.

VII.  Ceny služieb

Ceny služieb sú platné v čase objednania zájazdu. CK si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.

Platobné podmienky

1. Klient je povinný uhradiť cenu zájazdu a príplatky v určených termínoch. Ak tak neurobí vo vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd, CK je oprávnená stornovať zájazd objednaný klientom. CK je v takomto prípade povinná do 3 pracovných dní od dňa, kedy využil právo storna zájazdu, odoslať klientovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné storno poplatky, ktoré má klient organizátorovi zaplatiť.

2. Pri úhrade zájazdu musí klient zaplatiť celú čiastku ešte pred zájazdom.

3. Klient je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:

- bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
- vkladom na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke,;
- zľavovým kupónom – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň,  kedy klient peniaze zaplatí.

VIII.  Reklamácie

a) prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava,

b) svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie,

c) CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností,

d) CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu,

e) pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil

IX.  Podmienky účasti na zájazde

a) platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz),

b) každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť,

c) každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške!

d) každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu,

e) nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd,

f) každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané,

g) každý účastník sa zaväzuje dodržovať platné medzinárodné zákony.

X.  Poistenie proti insolventnosti CK

Cestovná kancelária PRIMA TRAVEL v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti Allianz a.s. poisťovňa.

XI.  Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01. 10. 2013.

2. Tieto podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK PRIMA TRAVEL sú súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu alebo zmluvy o obstaraní zájazdu pre skupinovú klientelu. Objednávateľ samotným objednaním zájazdu v CK PRIMA TRAVEL potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

3. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva CK v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výslovný a neodvolateľný súhlas s tým, že CK je oprávnený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovávať a uchovávať všetky informácie a osobné údaje, ktoré v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dobrovoľne poskytol, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé príp. prechodné bydlisko, bankové spojenie a číslo účtu (ďalej len „osobné údaje"). Objednávateľ dáva svoj súhlas na dobu neurčitú.

4. CK je zaviazaný zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s objednávateľom.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 20.5.2014

Súhlas klienta so spracovaním osobných údajov 
Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CK PRIMA TRAVEL v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom) a CK PRIMA TRAVEL, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK PRIMA TRAVEL a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je CK PRIMA TRAVEL  povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK PRIMA TRAVEL  sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

Cestovné poistenie neuzatvárame.