Všeobecné informácie k zájazdom

Všeobecné informácie sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL ( ďalej len CK ). Prosím, venujte im náležitú pozornosť. Prosíme oboznámiť sa so Všeobecnými informáciami ako aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK PRIMA TRAVEL ešte pred zakúpením zájazdu.

PROGRAM ZÁJAZDU CK


CK má právo pred začatím zájazdu alebo aj počas jeho konania operatívne a podľa potreby zmeniť program, trasu alebo iné skutočnosti uvedené v informáciách pre zájazd, pričom v týchto prípadoch postupuje presne v zmysle zmluvných podmienok (výhrada zmeny programu). Samotná realizácia skupinového zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu v prípade autokarového zájazdu - 44 účastníkov a v prípade leteckého zájazdu - 12 účastníkov ( výhrada minimálneho počtu účastníkov ), v prípade jeho nedosiahnutia má CK právo zájazd zrušiť najneskôr do 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní, alebo 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni.

Programy poznávacích zájazdov sa okrem tematiky menia aj v závislosti od spôsobu dopravy a dĺžky zájazdu. Prvý, príp. aj druhý a posledný, príp. aj predposledný deň zájazdu je určený najmä na prepravu a nadväzujúce činnosti (transfery, ubytovanie a pod.).

Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba teda počítať s tým, že do prvého, príp. aj druhého a posledného, príp. predposledného dňa zasahujú v rôznej miere dopravné a ubytovacie služby. Po príchode do miesta ubytovania sú ubytovacie kapacity štandardne k dispozícii po 14:00 hod. a v deň odchodu je štandardom uvoľniť izby do 10:00 hod., pokiaľ nie je oznámený iný čas. Aj v prípade obsadenia alebo uvoľnenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie v plnom rozsahu. CK nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi zájazdu z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré neboli z týchto dôvodov čerpané. Vstupy do objektov a fakultatívne výlety u väčšiny poznávacích zájazdov nie sú súčasťou základnej ceny zájazdu. Na vybrané vstupy CK umožňuje a odporúča ich zakúpenie vopred, hneď pri kúpe zájazdu. Cena zabezpečených vstupov sa skladá z oficiálnej ceny vstupu do pamiatky, administratívneho poplatku CK a niekedy aj služieb miestneho sprievodcu. Zakúpenie vstupov vopred však vždy nezaručuje absolvovanie návštevy objektu bez čakacej doby, čo je závislé od miestnych podmienok a prevádzky daného objektu.
 
SPRIEVODCA CK, DELEGÁT CK

Každý zájazd sprevádza kvalifikovaný sprievodca, ktorý podáva odborný výklad v slovenskom alebo českom jazyku najmä počas cesty a na povolených miestach. U niektorých leteckých zájazdov môže sprievodca očakávať účastníkov na letisku v deň začatia programu až v danej destinácii, o čom sú účastníci zájazdu vopred informovaní v pokynoch na zájazd. Vo väčšine európskych miest majú oprávnenie sprevádzať a podávať detailný výklad jedine miestni sprievodcovia s osobitnou licenciou, čo platí aj pre návštevu múzeí, galérií a pamiatkových objektov. Pri popise jednotlivých zájazdov je uvedené, či sú služby miestnych sprievodcov poskytované a zahrnuté v cene alebo nie. U niektorých zájazdov už v čase predaja zverejňujeme vopred meno určeného sprievodcu, pričom si vyhradzujeme právo zmeny v dôsledku vážnych, najmä zdravotných a operatívnych dôvodov sprievodcu. 

UBYTOVANIE 

Účastníci skupinových poznávacích zájazdov sú ubytovaní v hoteloch strednej kategórie alebo penziónoch, v izbách s vlastným príslušenstvom. Konkrétna kategória zvoleného hotela je špecifikovaná v popise zájazdu. Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, písmenami alebo inými symbolmi je hodnotením miestnych úradov turistického ruchu, resp. hotelových sietí v zmysle platnej legislatívy krajiny pobytu, takže nie je možné porovnávať kategorizácie, štandardy a triedy rôznych krajín. Všetky uvedené ceny (ak nie je uvedené inak) sa vzťahujú na 1 osobu v dvojlôžkovej, resp. v trojlôžkovej alebo štvorlôžkovej izbe, pričom tretie a štvrté lôžko, hlavne v mestských hoteloch, môže byť vyklápacia, vyťahovacia alebo poschodová posteľ. V izbe s viacerými lôžkami môžu byť lôžka oddelené alebo spojené, presný typ izby prideľuje recepcia podľa aktuálnej dostupnosti voľných typov izieb. Izby v mestských hoteloch sú priestorovo menšie, tzn., že v prípade viaclôžkových izieb vzniká obmedzený priestor. Ubytovanie v trojlôžkových a štvorlôžkových izbách nezaručujeme. Je nutné sa vopred spýtať cestovnej kancelárii, ktorá Vám na základe dostupnosti potvrdí daný typ izby. V prípade, že nebude mať hotel k dispozícii trojlôžkovú izbu, ale len jednolôžkovú izbu a dvojlôžkovú izbu je nutné doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Za jednolôžkové izby je nutné zaplatiť doplatok uvedený v konkrétnej ponuke zájazdu. Jednolôžkové izby, hoci sú za príplatok, nemusia byť identické s dvojlôžkovými izbami a zvyčajne môžu byť menšie, inak situované a bez balkóna. Prípadnej žiadosti o doobsadenie do dvojlôžkovej izby sa CK vždy snaží vyhovieť, avšak v prípade nedoobsadenia alebo neúčasti druhej osoby nevzniká nárok na vrátenie zaplateného doplatku. V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia v izbách riadená centrálne recepciou hotela, to znamená môže byť spustená počas hodín uvedených na recepcii a počas sezóny vo vymedzenom období. Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sám zakúpením programov a tiež, že z rôznych dôvodov môžu kedykoľvek nastať výpadky siete wifi tak na izbe ako aj vo vyhradených priestoroch hotela. Niektoré hotely sa môžu nachádzať v blízkosti zábavných podnikov, ktorých je obvykle hlučná prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj. Hotelové zariadenia si vyhradzujú právo organizovania privátnych akcií ( svadby, oslavy, firemné bankety a pod.) počas celej sezóny. Z uvedeného dôvodu môžu byť vyčlenené časti hotelových zariadení dočasne pre klientov, resp. ostatných klientov uzatvorené alebo ich využívanie obmedzené. Využívanie služieb zariadenia a priľahlých pláží miestnym obyvateľstvom nie je vylúčené. 

Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, ktorú CK nemá možnosť ovplyvniť ani predpokladať. Tá sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace a staveniská vznikajú veľmi rýchlo prakticky zo dňa na deň alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V takýchto prípadoch nie je možné mať pri rezervovaní pobytu najaktuálnejšie správy o stavebnej činnosti. Absolútny pokoj v turistických centrách nájdete výnimočne. Cestná premávka, letecká doprava, rôzne športy, animácie, hudobné produkcie a iné skutočnosti sú zdrojom zvýšenej hlučnosti. Z hygienických dôvodov je s cieľom vyhnúť sa vysokým teplotám počas dňa zvykom zavčas ráno odvážať odpad a dopĺňať zásoby ako v hoteloch, tak i v okolitých prevádzkach. Uvedenú činnosť nie je možné prevádzkovať bez hluku. Zároveň postupy a zariadenia nutné k prevádzkovaniu hotelového komplexu môžu viesť k vzniku hluku, prípadne iných sprievodných javov. Stavebný a architektonický štýl často umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. Počas pobytu v hoteli môže dôjsť k údržbárskym alebo stavebným prácam v ubytovacom zariadení z technických alebo iných objektívnych príčin. Otváranie izieb formou elektronických kľúčov alebo magnetických kariet si vyžaduje získanie určitej zručnosti. Klientom odporúčame, aby magnetické karty neprichádzali do kontaktu s magnetickými pólami iných prístrojov ( napr. mobilných telefónov a pod.), čo môže spôsobiť ich deaktivovanie. 


Klient zodpovedá a je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ klienti svojvoľne ubytujú v izbe ,,neoprávnené“ osoby alebo nerešpektujú štandardne požadované pravidlá ubytovacieho zariadenia, preberajú na seba všetky riziká a sankcie uplatňované zo strany ubytovateľa. V prípade, že je v rámci poskytovaných služieb k dispozícii mini bar/chladnička, v záujme predchádzania problémom, odporúčame po príchode do pridelenej izby skontrolovať jeho obsah a prípadné rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii hotela. V hoteloch so zabezpečovanými stravovacími službami sú minibary/ chladničky zväčša prázdne a slúžia k uschovaniu nápojov zakúpených v priestoroch hotela. Upozorňujeme, že v niektorých zariadeniach minibary/ chladničky fungujú len počas aktivovanej magnetickej karty na izbe. 


Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám. Upozorňujeme, že hotel je oprávnený výnimočne a dočasne obmedziť niektoré hotelové služby alebo využívanie pláže kvôli mimoriadnej udalosti. V destináciách SAE, Maroko sú zákazníci povinní rešpektovať niektoré menšie obmedzenia hotelových služieb ( napr. hudba, animácie ) z dôvodu náboženských sviatkov – najmä ramadánu. V prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na pitie a varenie voda z vodovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvorených fľašiach. V niektorých krajinách nie je voda z vodovodu hodná ani na umývanie zubov. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom vody tečie v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom počasí vlažná voda. Počas exponovaných hodín môže taktiež dochádzať k zníženiu tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa znižuje distribúcia vody na vyšších poschodiach ubytovacích zariadení. V niektorých krajinách môže dochádzať k opakovaným ( krátkodobým ) výpadkom elektrickej energie a v zásobovaní vodou, čo má za následok i dočasnú nefunkčnosť klimatizácie a ostatných elektrických zariadení. Čistenie pláži je obvykle v kompetencií obcí. CK nemôže vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor, príliv a odliv a morské prúdy spôsobia nánosy, náplavy, napr. rias, vodných tráv a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však zo strany CK neovplyvniteľný a nezakladá zákazníkov i nárok na finančnú náhradu alebo kompenzáciu. CK ani hotely preto nezodpovedajú za medúzy v mori, kvalitu, čistotu, údržbu a stav pláže okrem prípadu, že sa jedná o výlučne o súkromnú hotelovú pláž. Vzdialenosť k pláži udáva orientačnú vzdialenosť od pláže k najbližšej časti areálu ubytovacieho zariadenia ( komplexu). 


V niektorých mestách navštívených počas zájazdov môže byť zavedená príslušnými miestnymi úradmi pobytová taxa, ktorú je treba uhradiť priamo u ubytovateľa. Táto sa platí zväčša prvý alebo posledný deň pobytu a je súčasťou príjmu mesta, nie ubytovateľa alebo CK. Výška pobytovej taxy je rozdielna podľa kategórie ubytovania a tiež podľa oblasti a o jej výške budete informovaní v pokynoch na zájazd.


STRAVOVANIE

V zariadeniach hotelového typu je pre vás zabezpečené stravovanie formou raňajok alebo polpenzie. Rozsah a kvalita stravovania závisí od triedy, kategórie a veľkosti a ceny ubytovacej kapacity, ako aj miestnych tradícií a zvyklostí. Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení vám budú podávané raňajky: 

- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prípadne nealkoholického nápoja,
- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko a pod., 
- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pestrosť ponuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho zariadenia v danej krajine. Pri švédskych ( bufetových ) stoloch vám môže asistovať aj hotelový personál, ktorý vám ponúkne a naloží stravu v neobmedzenom množstve. Množstvo a sortiment stravy je však plne v kompetencii hotela, pričom si treba uvedomiť, že v ubytovacích zariadeniach nižšej triedy je nutné počítať s menším výberom
- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych ( bufetových ) stolov – klient si samoobslužne naberá jedlo, ktoré pozostáva z pečiva, masla, džemu, salámy, syru alebo vajíčka a pod.

Obedy, resp. večere môžu byť servírované, pričom na výber môže byť niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoobslužná – bufetová forma švédskych stolov. Ak nie je uvedené inak, nápoje nie sú zahrnuté v cene obedov a večerí. 


Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní v čase neskorého príchodu do hotela a skorého odchodu z hotela ( mimo bežných prevádzkových hodín jedálenských zariadení) môže byť klientom servírovaná neskorá večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej kuchyne alebo formou stravných balíčkov, ak hotel takúto službu poskytuje. O poskytnutie stravného balíčka je potrebné požiadať zvyčajne deň vopred na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré hotely služby stravných balíčkov neposkytujú vôbec a zákazníci, ktorí napríklad z dôvodu účasti na fakultatívnych výletoch nečerpajú stravu alebo služby v hoteli, nemajú nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. V prípade zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskorého príchodu alebo skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú stravu nahradiť. Vo väčšine hotelov platí z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby ( výnimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou) a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z jedálne alebo z reštaurácie hotela. Podávanie nápojov v plastových, resp. v akrylátových pohároch ( i v hoteloch vyššej triedy ) je možné najmä z dôvodov bezpečnosti klientov s ohľadom na legislatívu danej krajiny. 


AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Autobusovú dopravu zabezpečujeme autobusmi našich zmluvných partnerov. Dobrý technický stav a servis, ako i dlhoročné skúsenosti profesionálnych vodičov sú zárukou bezproblémovej a bezpečnej jazdy. Počas autobusovej prepravy sa konajú pravidelné technické a bezpečnostné zastávky, a to presne v súlade s medzinárodne platnými predpismi. V prípade, ak budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané tým, že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je pre autobusy pomerne obmedzená, a ktorá je často kontrolovaná zo strany polície i spätne. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti (ako sú napr. počasie, dopravná situácia na cestách, čakanie na hraničných priechodoch, technické problémy a pod.), môže prísť k predĺženiu plánovanej doby prepravy pri ceste do miesta pobytu i pri návrate do SR. CK sa vždy snaží minimalizovať takéto nepríjemné vplyvy, napriek tomu Vás prosíme v prípade nutných zmien o porozumenie.

Autobusová doprava je pri skupinových poznávacích zájazdoch zahrnutá v cene s nástupom a výstupom v Bratislave a vo vybraných termínoch aj s nástupom a výstupom v Žiline alebo v Ružomberku, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri väčšine zájazdov CK ponúka za doplatok možnosť využitia zvozového autobusu s nástupom a výstupom podľa ponuky, pričom si ale vyhradzuje právo zrušenia tejto doplnkovej služby zvozov v prípade malého záujmu o jej využitie. Nástupné miesta budú obsluhované pri minimálnom počte 10 účastníkov v danom nástupnom mieste. V prípade, že daný počet nebude dodržaný, má CK právo zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu, a to i v krátkej dobe pred odchodom zájazdu. Záväzné stanovisko o (ne)realizovaní zvozu bude účastníkom oznámené najneskôr 7 dní pred odchodom na zájazd. Nerealizácia alebo zrušenie služby zvozu / rozvozu neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatkov a ani mu nevzniká nárok na úhradu cestovného do a z miesta nástupu na poznávací zájazd. Príslušná, objednávateľom už zaplatená cena za zvoz / rozvoz mu bude vrátená. 


Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme diaľkovými klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vysokými sklopnými sedadlami, plnou klimatizáciou a izolačným zasklením. Preprava klientov po území SR môže byť v prípade malého počtu záujemcov o zvoz zabezpečovaná zvozovým mikrobusom, osobným autom alebo autobusom, ktorý nemusí spĺňať kritériá diaľkového klimatizovaného autobusu. Doprava diaľkovým klimatizovaným autobusom je garantovaná od hraníc SR. 


Upozorňujeme, že sa môže stať, že autobusy sa nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích zariadení, nakoľko sú často miestne komunikácie úzke, resp. zablokované parkujúcimi autami individuálne cestujúcich klientov. 


Každé vozidlo má určitý batožinový priestor, preto batožinový limit na osobu je maximálne 15 kg na osobu. Všetci účastníci zájazdu, vrátane detí, musia mať svoje miesto na sedenie. Deti do 12 rokov z bezpečnostných dôvodov nemôžu sedieť na predných sedadlách. Pri prideľovaní miest v autobuse sa snažíme brať do úvahy termín prihlásenia sa na zájazd a vek jednotlivých účastníkov. Ku všetkým autokarovým zájazdom, ponúkame možnosť doplatku za miestenku v autobuse. Miestenku je možné zakúpiť si pri objednávaní zájazdu. Iba klienti so zakúpenou miestenkou majú konkrétne pridelené miesta. Číslovanie sedadiel je rozdielne podľa typu a veľkosti autobusu, preto sa číslo svojho sedadla cestujúci dozvie až pri nástupe do autobusu. Klientom ponúkame možnosť dokúpenia si dvoj-sedadla pre jednu osobu (obmedzený počet). 


Čas prepravy – pri autobusových zájazdoch je nutné si uvedomiť, že čas prepravy, o ktorom ste boli informovaní v CK, považujte za orientačný. 

LETECKÁ DOPRAVA

Leteckú dopravu poskytujú renomované letecké spoločnosti formou pravidelných letov, ktoré môžu byť priame, alebo s prestupom, či s medzipristátím. CK v týchto prípadoch vystupuje ako sprostredkovateľ dopravných služieb a cestujúci sú povinní riadiť sa predpismi jednotlivých spoločností. Na základe predpisov a dohôd platných v medzinárodnej leteckej doprave si CK vyhradzuje možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu, medzipristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Presne platné časy odletu a príletu budú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch. Prosíme rešpektovať pokyny CK, kde je presne uvedený čas, kedy sa pred plánovaným odletom treba dostaviť k odchodu na zájazd. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak v ranných ako aj nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne aj celkovo presahovať do nasledujúceho dňa. Lety sa uskutočňujú v časoch stanovených leteckými spoločnosťami, pričom naša CK nemá možnosť ich ovplyvniť. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že dôjde k zmene odletových časov iba niekoľko hodín pred plánovaným odletom, alebo k dlhšiemu meškaniu lietadla. Tieto skutočnosti však nemôže ovplyvniť žiadna CK, sú spôsobené okrem počasia a technických problémov hlavne preplnenosťou vzdušných koridorov. V prípade možností sa budeme snažiť Vás o všetkých takýchto skutočnostiach hneď informovať. Za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy CK nenesie zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Keďže CK nemá možnosť ovplyvniť prípadné zmeny spojené s leteckou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje klienta na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK. V zmysle nariadenia Európskej smernice o medzinárodnej leteckej doprave kompenzáciu voči leteckej spoločnosti je potrebné si uplatniť ihneď priamo na letisku, resp. podľa pokynov pracovníka danej leteckej spoločnosti, a to písomnou žiadosťou vo svojom mene a adresovanou priamo do danej leteckej spoločnosti, bez účasti CK. Pri plánovaní ďalších ciest a prípojov je potrebné počítať s niekoľkohodinovým meškaním. Klient berie na vedomie, že po dobu pobytu v odletových a príletových halách, ako aj v lietadle, preberá zodpovednosť letecká spoločnosť. Klient je povinný riadiť sa jej pokynmi. V závislosti od podmienok konkrétnej leteckej spoločnosti je prípadná zmena pôvodne nahláseného mena spoplatnená, v niektorých leteckých spoločnostiach je akákoľvek zmena cestujúcej osoby neprípustná. Výška poplatku za zmenu mena CK oznámi v čase vykonania zmeny. Catering na zabezpečených letoch nie je vždy súčasťou ceny leteckej dopravy. Pri skupinových rezerváciách zväčša nie je možné vopred urobiť online rezerváciu (check-in), a preto štandardne sa prideľovanie miest v lietadle realizuje pri kontrolnom pulte (check-in) príslušnej leteckej spoločnosti, v závislosti od času zaregistrovania sa a rešpektovaní bezpečnostných pravidiel pri obsadzovaní sedadiel v lietadle. Rezervácia konkrétnych miest v lietadle je možná pri leteckých spoločnostiach Wizzair, Ryanair, Fly Dubaj, EasyJet, Pobeda, Laudamotion,... a je príplatkovou službou leteckej spoločnosti a preto odporúčame informovať sa o možnostiach a cenách pred zakúpením zájazdu v CK. Je potrebné, aby ste si bezodkladne skontrolovali vystavené palubné vstupenky a batožinové lístky a prípadné reklamácie riešili okamžite pri kontrolnom pulte. Starostlivo uschovajte palubnú vstupenku a batožinový lístok, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožiny. Svoje požiadavky na zohľadnenie pridelenia sedadiel zo zdravotných dôvodov, prípadne iného opodstatneného dôvodu, oznamujte pri kontrolnom pulte pred vystavením palubnej vstupenky. Po registrácii (check-in) absolvujete pasovú a colnú kontrolu, kde opäť predložíte cestovný doklad a palubnú vstupenku. Po absolvovaní pasovej a colnej kontroly už nie je možné opustiť odletovú halu. Check-in sa uzatvára podľa informácií letiskovej prevádzky a túto informáciu nájdete na informačných pultoch letiska. Všetky letecké poznávacie zájazdy boli vytvorené a naplánované na základe aktuálnych a dostupných letových poriadkov leteckých spoločností. Ak nie je uvedené inak, ku všetkým leteckým okruhom zabezpečujeme na letiská Schwechat a Budapešť mikrobusové transfery s miestom nástupu Bratislava. Na transfery CK využíva osobné autá, mikrobusy resp. autobusy v závislosti od počtu prihlásených účastníkov na zájazd. Nenastúpenie na zabezpečený transfer alebo využitie vlastnej dopravy na letisko, klienta neoprávňuje žiadať kompenzáciu v prípade nečerpania služieb tohto transferu. Ceny leteckých zájazdov CK PRIMA TRAVEL obsahujú letiskové poplatky, bezpečnostné taxy a iné poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy. Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok nazývaný tiež ako palivový poplatok, odráža príp. zvýšenie ceny dopravných nákladov pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov a môže dodatočne ovplyvniť cenu zájazdu uvedenú v ponuke na webovej stránke CK PRIMA TRAVEL. V prípade nutnosti zavedenia palivového príplatku bude CK postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami.

BATOŽINA 

Vaša batožina je počas prepravy uskladnená v batožinovom priestore autobusu alebo lietadla. Za príručnú batožinu a ostatné osobné veci zodpovedáte počas prepravy sami. Batožina určená na leteckú prepravu nesmie obsahovať nebezpečné predmety, predmety vylúčené z leteckej prepravy a predmety zakázané v cieľovej alebo tranzitnej destinácii. Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch v podrobných prepravných podmienkach leteckého prepravcu, ktoré sú v aktuálnom znení uvedené na internetovej stránke leteckého prepravcu. Každý cestujúci (s výnimkou detí do 2 rokov bez nároku na samostatné miesto v lietadle - infant) má nárok na bezplatnú dopravu batožiny do maximálnej hmotnosti podľa aktuálnych prepravných podmienok leteckej spoločnosti. Konkrétne informácie budete mať uvedené i vo Vašich pokynoch pred odchodom na zájazd. Pri nadváhe ( nad hranicu bezplatne prepravovanej hmotnosti batožiny ) má prepravca právo účtovať za každý kilogram naviac ním stanovený poplatok. Zdieľanie batožiny nie je povolené, a to ani v prípade cestujúcich majúcich spoločnú rezerváciu. Hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (ktorú si cestujúci berie so sebou do kabíny lietadla), je tiež obmedzená na maximálnu hmotnosť. Konkrétne informácie ohľadom batožiny budete mať uvedené i vo Vašich pokynoch pred odchodom na zájazd. Z bezpečnostných dôvodov zároveň príručná batožina nesmie obsahovať predmety, ktoré možno klasifikovať ako nebezpečné (napr. pilník, skladací nožík, nožnice a pod.). Pravidelne užívané lieky, nevyhnutné zdravotné potreby, finančná hotovosť a cenné veci by sa mali prepravovať v príručnej batožine. Pokiaľ sa v príručnej batožine nájdu nebezpečné predmety, predmety vylúčené z leteckej prepravy, predmety zakázané, prípadne tekutiny a elektronické prístroje nebudú spĺňať príslušné normy, majú pracovníci leteckej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu bez akejkoľvek náhrady. Pre prípad krádeže, straty, prípadne zámeny, odporúčame batožinu pred jej odovzdaním na prepravu riadne zabezpečiť a uzamknúť, na viditeľnom mieste jasne a vhodne označiť základnými identifikačnými a kontaktnými údajmi klienta a zároveň cieľovým ubytovacím zariadením destinácie. Starostlivo uchovajte batožinový lístok, ktorý dostanete súčasne s palubnou vstupenkou a je nevyhnutný pre identifikáciu omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožiny. Za stratu a poškodenie batožiny počas leteckej prepravy zodpovedá letecká spoločnosť. V takomto prípade je klient osobne povinný stratu alebo poškodenie batožiny nahlásiť okamžite priamo na letisku v príletovej hale v reklamačnom oddelení (Baggage claim alebo Lost & Found), kde si nechajte potvrdiť protokol tzv. (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný pri uplatňovaní si nároku na odškodnenie. V prípade nedodržania tohto postupu nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie hradí klient. Podrobnejšie informácie o postupe pri reklamácii batožiny sú uvedené na internetovej stránke leteckého prepravcu. O podmienkach prepravy špeciálnej a nadrozmernej batožiny sa informujte vopred v našej CK prípadne u leteckého prepravcu. Cestujúcim s malými deťmi odporúčame vziať si so sebou do príručnej batožiny dostatočné množstvo kojeneckej, resp. detskej stravy a potrieb (plienky, prikrývky, oblečenie a pod.) zohľadňujúce aj prípadné zmeny, meškanie letu alebo dlhšie transfery. 

CESTOVNÉ POISTENIE 

CK Vám ponúka rôzne komplexné cestovné poistenie za doplatok. Poistná zmluva vzniká priamo medzi objednávateľom zájazdu a poisťovňou, čo znamená, že prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. V prípade poistnej udalosti CK nie je oprávnená posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z poistného vzťahu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je okrem iného zahrnuté aj poistenie pre prípad, že Vám vzniknú náklady v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. V príslušných podkladoch poisťovne, ktoré objednávateľ dostane pri uzavretí Zmluvy o zájazde, sú uvedené podrobnosti o podmienkach a rozsahu poistenia. Peniaze, cestovné doklady a iné cenné predmety nie sú predmetom poistenia. Upozorňujeme, aby ste si pred začatím zájazdu podrobne a dôkladne preštudovali poistné podmienky poisťovne. V prípade, ak nebudete mať záujem o sprostredkovanie cestovného poistenia, poprosíme Vás o písomné vyjadrenie, že o poistenie záujem nemáte ( v objednávkovom formulári ), keďže ponúknutie sprostredkovania cestovného poistenia je jednou zo zákonných povinností CK. Cestovná kancelária PRIMA TRAVEL má riadne splnené všetky povinnosti súvisiace s poistením cestovných kancelárií pre prípad ich úpadku. Príslušný doklad obdržíte spolu so zmluvou o zájazde.

UPOZORNENIA 

1. Každý občan, vrátane maloletého dieťaťa, môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame v dostatočnom predstihu pred cestou overiť na zastupiteľskom úrade štátu pobytu, ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len neoverený písomný súhlas rodiča (zákonného zástupcu). V prípade, že sprevádzajúci rodič nemá priezvisko sprevádzaného maloletého dieťaťa, odporúčame vziať si so sebou na cestu overené doklady preukazujúce rodičovský vzťah. 

2. Pred cestou si vždy skontrolujte platnosť cestovných dokladov, pretože väčšina krajín vyžaduje platnosť cestovného pasu minimálne 6 mesiacov po návrate zo zájazdu. V prípade, ak klient v priebehu zájazdu stratí doklady alebo mu budú odcudzené, je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť nové, resp. v niektorých prípadoch pri zájazdoch s leteckou dopravou náhradné doklady na spiatočnú cestu. Klient môže v tomto prípade požiadať o pomoc sprievodcu. Prípadné náklady, ktoré v rámci tejto pomoci vzniknú, hradí klient. Pre prípad straty alebo krádeže cestovných dokladov, odporúčame pripraviť si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu ponechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas zájazdu pri sebe, oddelene od ostatných dokladov. V prípade straty, či krádeže cestovného pasu Vám fotokópia uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade. Pri strate či krádeži dokladov, ohláste udalosť bezodkladne polícii a vyžiadajte si o tom potvrdenie. Požiadajte políciu o umožnenie telefonického rozhovoru s veľvyslanectvom SR, ktoré Vás bude informovať ako ďalej postupovať. 


3. Odporúčame venovať pozornosť aj cennostiam, ktoré ste sa rozhodli zobrať so sebou na zájazd (cestovné doklady, peniaze, kreditné karty, šperky, mobily, fotografické aparáty a pod.) a podľa možnosti využívať trezory v izbách alebo v recepcii. Za cenné veci ponechané v izbe, nenesie hotel ani CK zodpovednosť. 


4. V prípade zdravotných problémov kontaktujte sprievodcu zájazdu. Môže sa stať, že za lekárske ošetrenie a lieky je potrebné zaplatiť v hotovosti. Na základe lekárskej správy a potvrdenia o zaplatení za lieky, Vám poisťovňa po návrate do SR danú čiastku, po splnení aj prípadných ďalších zmluvných podmienok cestovného poistenia, uhradí. Odporúčame Vám vziať si so sebou dostatočné množstvo liekov, ktoré bežne užívate. Do krajín EÚ si nezabudnite so sebou vziať Európsky preukaz zdravotného poistenia. V súvislosti s poistnou udalosťou kontaktujte bezodkladne asistenčnú službu podľa poistných podmienok Vášho poisťovateľa. 


5. Akékoľvek zľavy si môžete uplatňovať výhradne pri rezervácii zájazdu a nie je možné si ich nárokovať dodatočne po podpise Zmluvy o zájazde. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa fakultatívnych výletov je nevyhnutné riešiť v mieste pobytu. 


6. Ceny zájazdov na webovej stránke www.primatravel.sk sú uvádzané v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny sú kalkulované na počet prenocovaní, t.j. na každú aj začatú noc ubytovania v súlade s medzinárodným štandardom, a nie na počet dní zájazdu. Cena zájazdu sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností meniť. Cena leteckých zájazdov je určená v závislosti od výšky ceny letenky v príslušnej ekonomickej triede danej leteckej spoločnosti na danom lete a v prípade jej obsadenia sú vyššie triedy za doplatok. Odporúčame Vám cenu Vami objednaných služieb, vrátane uplatnených zliav, podrobne skontrolovať pred podpísaním Zmluvy o zájazde. Neskoršie reklamácie nie je možné zohľadniť. Pred podpisom zmluvy je nevyhnutné si skontrolovať aj svoje osobné údaje, najmä meno a priezvisko. V prípade zistenia pochybenia v mene účastníka, je nutné vykonať zmenu mena za aktuálny poplatok oznámený v čase vykonania zmeny resp. je nutné si zakúpiť novú letenku za cenu oznámenú v čase vykonania kúpy. 


7. U zájazdov s vízovou povinnosťou sa vyberá poplatok za vybavenie víz, ktoré zabezpečuje CK formou, o ktorej informuje klienta pred kúpou zájazdu. Poplatok za vybavenie víz obsahuje oficiálny poplatok konzulárneho oddelenia a administratívny poplatok CK. V niektorých prípadoch je nutné pasy odovzdať v dostatočnom predstihu podľa pokynov konzulárneho oddelenia jednotlivých krajín. O tejto skutočnosti Vás budeme včas informovať a požiadame o odovzdanie Vášho cestovného dokladu spolu s ostatnými formalitami a so žiadosťou o udelenie víz nášmu vízovému oddeleniu. Občania iného štátu ako SR, sú povinní informovať sa, preveriť a zabezpečiť potrebné formality na zastupiteľstve svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu. Za nesplnenie tejto povinnosti CK nepreberá zodpovednosť. V prípade neudelenia víz klientovi nevzniká nárok na zrušenie zájazdu a vrátenie ceny zájazdu.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dovoľujeme si informovať klientov našej cestovnej kancelárie, že začiatkom roka 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V zmysle tohto zákona má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných podmienok: spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, obrátil sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriu a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR- http://www.mhsr.sk/ , na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie vrátane kontaktov a príslušných formulárov.