Múzeum voskových figurín, podmorský svet a historická Viedeň

Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazdoch

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“).
Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť Bc.Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL, Štefánikova 64, 949 01 Nitra, IČO: 45567611 (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu.
Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku.

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.
1 Informácie o zájazde, poskytované pred uzatvorením zmluvy o zájazde
a) Všeobecné informácie o zájazde

- cieľové miesto / miesta: Viedeň
- trasa cesty: Nitra - Sereď - Trnava - Bratislava - Viedeň - Bratislava - Trnava - Sereď - Nitra
- termín začatia zájazdu: uvedený v konkrétnej ponuke k zájazdu na web stránke
- termín skončenia zájazdu: uvedený v konkrétnej ponuke k zájazdu na web stránke
- dĺžka pobytu s dátumami: 1 deň / dátum uvedený v konkrétnej ponuke
- počet zahrnutých nocí (ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie): 0

b) Informácie o preprave
- druh a kategória dopravného prostriedku: diaľkový autobus kategórie M3
- trieda dopravného prostriedku: EURO 4 alebo EURO 5
- dopravné spojenia: autobusová preprava
- presný (ak to nejde určiť – približný) čas odchodu a návratu: 
miesto odchodu a návratu: 
7:00 - Nitra ( pozdĺžne parkovisko medzi autobusovou a železničnou stanicou )
7:30 - Sereď ( autobusová stanica )
7:45 - Trnava ( pred železničnou stanicou )
8:30 - Bratislava ( ulica Trnavská, veľké parkovisko za športovou halou Mladosť vedľa pizzerie Ciao, oproti klubu Admiral )
Čas odchodu sa môže zmeniť v závislosti od aktuálnej situácie. Cestujúci budú o presnom čase odchodu informovaný najneskôr 7 kalendárnych dní pred odchodom.
- presný čas návratu nie je možné určiť vzhľadom na nepredvídateľnosť dopravnej situácie. Predpokladaný čas návratu do Bratislavy o 19:00 hod.
- miesta a trvanie zastávok: čerpacie stanice, odpočívadlá a reštaurácie, zastávka je približne každé 3 hodiny a trvá približne 20 minút

c) Informácie o ubytovacom zariadení
- názov ubytovacieho zariadenia: bez ubytovania
- poloha ubytovacieho zariadenia: bez ubytovania
- kategória ubytovacieho zariadenia: bez ubytovania
- trieda ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované):
- stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: bez ubytovania
- základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: bez ubytovania

d) Informácie o stravovaní
- spôsob stravovania: bez stravy
- rozsah stravovania: bez stravy
- forma stravovania: bez stravy

e) Informácie o iných službách 
- program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu : uvedené v ponuke zájazdu na web stránke

f) Skupinové zájazdy
- vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny: uvedené v ponuke zájazdu na web stránke
- približná veľkosť skupiny: cca 45 osôb

g) Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170/2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku
Prehliadka pamiatok zvonku je poskytnutá v slovenskom jazyku. Niektoré prehliadky pamiatok (interiéry) môžu byť v anglickom alebo nemeckom jazyku v závislosti od aktuálne dostupného sprievodcu v danej destinácii. Prehliadky vybraných pamiatok absolvujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Za túto službu platia priamo v destinácii, nie cestovnej kancelárii.

h) Informácie o vhodnosti cesty
- zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou : ÁNO - podľa vlastného uváženia a konkrétneho zdravotného stavu

2 Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde (pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre)
- obchodné meno / názov: Bc.Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL
- sídlo / miesto podnikania: Štefánikova 64, 949 01 Nitra
- telefónne číslo: +421 904 344 643, +421 911 331 015 
- adresa elektronickej pošty: info@primatravel.sk

3 Informácie o cene a platobných podmienkach
- celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: informácie čo cena zahŕňa / nezahŕňa je uvedená v konkrétnej ponuke na webovej stránke
- platobné podmienky vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku: zájazd je potrebný uhradiť v plnej výške
- platobné podmienky pre zaplatenie zvyšnej časti ceny: úhrada na zálohu nie je možná. Záloha, ani finančná zábezpeka sa neplatí

4 Informácie o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach
Na zájazd nie sú potrebné víza pre občanov slovenskej republiky. Je potrebné si vziať so sebou platný cestovný doklad – pas alebo občiansky preukaz.

5 Informácie pre cestujúcich, ak sa na realizáciu zájazdu požaduje minimálny počet účastníkov
- požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov? ÁNO / 44
- ak áno, lehota, v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich: 7 kalendárnych dní

6 Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou a komunikovať s nimi
- meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL
- adresa zodpovedného zástupcu / sídlo subjektu: Štefánikova 64, 949 01 Nitra
- elektronická adresa: info@primatravel.sk
- telefónne číslo: +421 904 344 643, +421 911 331 015
- telefónne číslo pre núdzové situácie: uvedený v pokynoch k zájazdu

7 Postúpenie zmluvy o zájazde
Cestujúci má právo postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe. Oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde inej osobe spoločne so súhlasom tretej osoby s postúpením je cestujúci povinný doručiť cestovnej kancelárii na trvanlivom nosiči v primeranej lehote, najneskôr však 7 dní pred začatím zájazdu, ak sa nedohodli inak. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných preukázateľných skutočných primeraných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje.

8 Zmena ceny zájazdu
Cena zájazdu sa môže zvýšiť, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny, len ak sa zvýšia osobitné náklady bližšie špecifikované v § 19 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny podľa § 19 ods. 5 zákona č. 170/2018 Z. z. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Ak zvýšenie ceny presiahne 8 % ceny zájazdu, môže cestujúci od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného. Cestujúci si zároveň môže uplatniť práva vyplývajúce mu z bodu 9 tohto formulára. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny, cestujúci má nárok na zníženie ceny, ak sa znížili príslušné náklady.

9 Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde
Ak sa pred začatím zájazdu zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu alebo cestovná kancelária nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, na ktorých sa dohodli, informuje cestujúceho o navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu; a práve cestujúceho navrhované zmeny v primeranej lehote:

a) prijať (ak ich cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme, zmluva o zájazde zanikne), alebo
b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a prijať náhradný zájazd:
- v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o zájazde; alebo
- nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, pričom cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu; alebo
– neprijať náhradný zájazd a následne si uplatniť právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré boli uskutočnené cestujúcim, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

10 Odstúpenie cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu
Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú cestujúcemu týmto odstúpením, ak

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však

- 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
- 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
- 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

11 Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností
Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. V takom prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

12 Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim bez uvedenia dôvodu
Cestujúci môže kedykoľvek pred začatím poskytovania zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné. Cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala, znížené o odstupné. Ak ide o zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov, je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde (oprávnenie cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde).

13 Zodpovednosť za poskytnutie zájazdu
Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom č. 170/2018 Z. z. alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, je cestovná kancelária za podmienok vymedzených zákonom č. 170/2018 Z. z. povinná po oznámení cestujúceho alebo na základe vlastných zistení porušenia zmluvy o zájazde vykonať nápravu. Ak nápravu nevykoná, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) nižšej kvality, ako je uvedené v zmluve o zájazde, s poskytnutím primeranej zľavy.

Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. V tom prípade a ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny služieb cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia. Cestujúci môže od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a požadovať vrátenie časti ceny zodpovedajúcej cene služieb cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde a cestovná kancelária neodstránila porušenie zmluvy o zájazde ani nezabezpečila cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu v primeranej lehote určenej cestujúcim. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária znáša náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. Obmedzenie nákladov sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná aspoň 48 hodín pred začatím zájazdu.

14 Zníženie ceny / náhrada škody cestujúcim
Cestujúci má tiež právo na zľavu z ceny zájazdu a/alebo na náhradu škody, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne.

15 Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou
Cestovná kancelária je povinná bezodkladne poskytnúť pomoc cestujúcemu v ťažkostiach, a to aj pri neodvrátiteľných a mimoriadnych okolnostiach.

16 Úpadok cestovnej kancelárie
Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúcich budú refundované. Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zaistená je repatriácia cestujúcich. Cestovná kancelária uzatvorila zmluvu o ochrane pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku Union poisťovňa, a. s., IČO: 31322051, Karadžičova 10 813 60 Bratislava, union@union.sk (ďalej len „Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“). Cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

Zákon č. 170/2018 Z. z.